Polityka Prywatności w Global Emobility PSA 

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na nas obowiązek poinformowania osób, których dane dotyczą, o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić oraz jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w Global Emobility PSA. 

Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością i stronami internetowymi związanymi m.in. z xD Charge. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w związku z wykorzystaniem technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie. W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który możesz znaleźć na naszej witrynie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie.

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem strony internetowej xdcharge.pl oraz siecie xD Charge,  oraz domen powiązanych, oraz administratorem danych osobowych użytkowników naszej strony jest Global Emobility PSA.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem kontakt@xdchargei.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Kamil Sobkiewicz.

Zasady prawne dotyczące ochrony danych

Przetwarzając dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

Twoje dane przetwarzamy gdy:Podstawa prawna przetwarzaniaCel przetwarzania
przeglądasz naszą stronę internetowąTwoja zgodaNasz prawnie uzasadniony interesWykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić transmisję danych za pomocą Internetu, zapewnić działanie narzędzi dostępnych na stronie takich jak formularze, oraz aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji w Polityce plików cookie.
kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie, do biura lub bezpośrednio do naszych pracownikówNasz prawnie uzasadniony interesPrzekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.
chcesz zostać naszym klientemDziałania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy Nasz prawnie uzasadniony interesPrzekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie usługę
wypełniasz formularz kontaktowy lub kontaktujesz się w innej sprawieNasz prawnie uzasadniony interes Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli rozwiązać Twój problem techniczny lub udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.
Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielania Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą lub zakończenia umowy. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.              

Odbiorcy danych

Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w takich obszarach jak: wykorzystywanie i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym poczty elektronicznej i strony internetowej, narzędzi internetowych, z których korzystamy, aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe. W takim wypadku przekazanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie podpisanych umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub stosowania odpowiednich instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo do cofnięcia zgody,
  • prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioski o realizację powyższych praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: kontakt@xdcharge.pl. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy (EOG)

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy platformę  Google oraz zawarte w nich narzędzia i funkcjonalności zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystują te platformy  znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.